Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Фінансова звітність – це сукупність документів про фінансовий стан об'єкта функціонування на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період відповідно до вимог, встановлених діючим законодавством. Прочитавши даний розділ, читач знатиме порядок формування звітів та роботи з ними. Читач вмітиме формувати звіти:

  • Баланс підприємства;

  • Звіт про фінансові результати;

  • Звіт про рух грошових коштів;

  • Звіт про власний капітал тощо.